झापा-४

प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार

प्रदेशसभा उम्मेदवार

झापा-४ (क)
झापा-४ (ख)