सप्तरी-३

प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार

प्रदेशसभा उम्मेदवार

सप्तरी-३ (क)
सप्तरी-३ (ख)