झापा-३

प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार

प्रदेशसभा उम्मेदवार

झापा-३ (क)
झापा-३ (ख)