झापा-५

प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार

प्रदेशसभा उम्मेदवार

झापा-५ (क)
झापा-५ (ख)