प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनाव - २०७९

प्रदेशसभा समानुपातिक विवरण

दल प्रदेश १ मधेश बागमती गण्डकी लुम्बिनी कर्णाली सुदूरपश्चिम जम्मा
६३०३४३
३५.९%
६३०३४३
३५.९%
६३०३४३
३५.९%
६३०३४३
३५.९%
६३०३४३
३५.९%
६३०३४३
३५.९%
६३०३४३
३५.९%
२८७४७५४
५३०२७५
३०.२%
५३०२७५
३०.२%
५३०२७५
३०.२%
५३०२७५
३०.२%
५३०२७५
३०.२%
५३०२७५
३०.२%
५३०२७५
३०.२%
२६१२८९६
१६७६२६
९.६%
१६७६२६
९.६%
१६७६२६
९.६%
१६७६२६
९.६%
१६७६२६
९.६%
१६७६२६
९.६%
१६७६२६
९.६%
११२०७७८
१९०८७४
१०.९%
१९०८७४
१०.९%
१९०८७४
१०.९%
१९०८७४
१०.९%
१९०८७४
१०.९%
१९०८७४
१०.९%
१९०८७४
१०.९%
७७५३५५
५८७५२
३.४%
५८७५२
३.४%
५८७५२
३.४%
५८७५२
३.४%
५८७५२
३.४%
५८७५२
३.४%
५८७५२
३.४%
४२८२०१
२२८१२
१.३%
२२८१२
१.३%
२२८१२
१.३%
२२८१२
१.३%
२२८१२
१.३%
२२८१२
१.३%
२२८१२
१.३%
४२३१२१
५४७१४
३.१%
५४७१४
३.१%
५४७१४
३.१%
५४७१४
३.१%
५४७१४
३.१%
५४७१४
३.१%
५४७१४
३.१%
३६५४७८
९२६८
०.५%
९२६८
०.५%
९२६८
०.५%
९२६८
०.५%
९२६८
०.५%
९२६८
०.५%
९२६८
०.५%
२८६५१८
५५९५
०.३%
५५९५
०.३%
५५९५
०.३%
५५९५
०.३%
५५९५
०.३%
५५९५
०.३%
५५९५
०.३%
१५८७५९
२३६१३
१.३%
२३६१३
१.३%
२३६१३
१.३%
२३६१३
१.३%
२३६१३
१.३%
२३६१३
१.३%
२३६१३
१.३%
१३२२६३