प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनाव - २०७९

प्रदेशसभा समानुपातिक विवरण

दल प्रदेश १ मधेश बागमती गण्डकी लुम्बिनी कर्णाली सुदूरपश्चिम जम्मा
६६५४६०
३५.८%
६६५४६०
३५.८%
६६५४६०
३५.८%
६६५४६०
३५.८%
६६५४६०
३५.८%
६६५४६०
३५.८%
६६५४६०
३५.८%
२९६९२६६
५६२९५६
३०.३%
५६२९५६
३०.३%
५६२९५६
३०.३%
५६२९५६
३०.३%
५६२९५६
३०.३%
५६२९५६
३०.३%
५६२९५६
३०.३%
२७१६६७७
१८१२४५
९.८%
१८१२४५
९.८%
१८१२४५
९.८%
१८१२४५
९.८%
१८१२४५
९.८%
१८१२४५
९.८%
१८१२४५
९.८%
१२०५८९६
१९८५११
१०.७%
१९८५११
१०.७%
१९८५११
१०.७%
१९८५११
१०.७%
१९८५११
१०.७%
१९८५११
१०.७%
१९८५११
१०.७%
७९१६२१
२४५१३
१.३%
२४५१३
१.३%
२४५१३
१.३%
२४५१३
१.३%
२४५१३
१.३%
२४५१३
१.३%
२४५१३
१.३%
४४६७९७
६१७२३
३.३%
६१७२३
३.३%
६१७२३
३.३%
६१७२३
३.३%
६१७२३
३.३%
६१७२३
३.३%
६१७२३
३.३%
४४२३०४
५५९५७
३.०%
५५९५७
३.०%
५५९५७
३.०%
५५९५७
३.०%
५५९५७
३.०%
५५९५७
३.०%
५५९५७
३.०%
३६९६९१
१२१५५
०.७%
१२१५५
०.७%
१२१५५
०.७%
१२१५५
०.७%
१२१५५
०.७%
१२१५५
०.७%
१२१५५
०.७%
२९२२३०
६३५२
०.३%
६३५२
०.३%
६३५२
०.३%
६३५२
०.३%
६३५२
०.३%
६३५२
०.३%
६३५२
०.३%
१६२०६९
२६०७१
१.४%
२६०७१
१.४%
२६०७१
१.४%
२६०७१
१.४%
२६०७१
१.४%
२६०७१
१.४%
२६०७१
१.४%
१३६१५०