स्याङ्जा-१

प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार

प्रदेशसभा उम्मेदवार

स्याङ्जा-१ (क)
स्याङ्जा-१ (ख)